Blahopřání metropolity Ilariona vladykovi Michalovi k 50. výročí kněžského svěcení v průběhu Božské liturgie v den chrámového svátku Zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Moskvě

Vladyka-Michal-Metropolita-Ilarion-Podvorie (12)

22. května 2021, v den přenesení ostatků svatého divotvůrce Mikuláše z Myry v Lykii do Bari, předseda Oddělení pro vnější církevní vztahy Moskevského patriarchátu metropolita volokolamský Ilarion sloužil božskou liturgii v chrámu sv. Mikuláše z Myry v Kotelnících na Patriarším zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Moskvě.

Spolu s vladykou Ilarionem liturgii sloužili: předseda Synodálního výboru pro spolupráci s kozáctvem metropolita stavropolský a nevinnomysský Kirill, arcibiskup pražský a českých zemí Michal, zástupce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku při patriarchovi moskevském a celé Rusi archimandrita Serafim (Šemjatovskij), zástupce Pravoslavné církve v Americe při patriarchovi moskevském a celé Rusi protojerej Daniil Andrejuk, duchovní správce zastupitelství Ruské pravoslavné církve v Karlových Varech protojerej Nikolaj Liščeňuk, tajemník zastupitelství Srbské pravoslavné církve v Moskvě archimandrita Alexander (Kotov), tajemník zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Moskvě jeromonach Alexander (Haluška), odpovědný tajemník Synodálního výboru pro spolupráci s kozáctvem jerej Timofej Čajkin, duchovenstvo zastupitelství a pozvaní duchovní.

V ten den si přítomní připomínali 50. výročí kněžského svěcení arcibiskupa pražského a českých zemí Michala.

Na bohoslužbě byli přítomní mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Kolumbie v Rusku Alfonso Pedro LazaroLopez Caballero, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Dominikánské republiky v Rusku Frank Hans Dannenberg Castellanos, ředitel Slovenského institutu v Moskvě Peter Feranec, zástupce politického úseku Velvyslanectví České republiky v Moskvě Michal Mádl, prezident Mezinárodního veřejného fondu pro jednotu pravoslavných národů V.A. Alekseev, vedoucí Fondu na podporu obnovení tradic milosrdenství a dobročinnosti „Vzdělávací společnost sv. Alžběty a Sergije“ A.V. Gromova, úřadující rektor Moskevské státní univerzity technologií a managementu S. N. Čebotarev, ataman Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska M.A. Dzyuba.

Na vroucí ektenii byly proneseny modlitební prosby o zbavení koronavirové infekce.

Po vroucí ektenii metropolita Ilarion se modlil modlitbou, která se čte během šíření ničivé nemoci.

Po ukončení liturgie metropolita volokolamský Ilarion pronesl blahopřání Jeho Svatosti patriarchy moskevského a celé Rusi Kirilla arcibiskupovi pražskému a českých zemí Michalovi k 50. výročí jeho kněžského svěcení.

Poté Vladyka Ilarion pronesl svůj blahopřejný projev arcibiskupovi Michalovi:

„Vaše Vysokopřeosvícenosti, drahý vladyko!

Vstal z mrtvých Kristus!

Vykonávaje spolu s Vámi Božskou liturgii v den chrámového svátku Zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jež bylo založeno díky Vaší práci a jehož duchovním správcem jste byl v průběhu několika let, jsem rád, že dnes a tady Vám mohu osobně poblahopřát k významnému datu – 50. výročí Vašeho kněžského svěcení.

Mnoho věcí Vás spojuje s Ruskou pravoslavnou církví. V její ohradě jste obdržel dar kněžství a s její mateřskou péčí jste dělal první kroky ve své kněžské službě.

V naší církvi Vás milují, radují se z Vás jako z drahého a vždy vítaného hosta, váží si příležitosti společné modlitby a komunikace podle slov žalmu: Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! (Žalm 133,1).

Drahý vladyko! Za půl století, které uplynulo ode dne Vašeho kněžského svěcení, jste prošel dlouhou životní cestou, obohatil jste se duchovní moudrostí, která nyní slouží potřebám Vašich Bohem chráněných věřících.

V historický okamžik, který pro pravoslaví v českých zemích nebyl snadný, si Vás duchovenstvo a věřící Pražské eparchie jednomyslně zvolili za svého arcipastýře. Vaše oddanost posvátným kánonům, stejně jako horlivé svědectví o svaté otcovské víře, které Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku vydávala a nadále vydává, činí z Vaší Vysokopřeosvícenosti důstojného pokračovatele tradice spojené se jmény svatého mučedníka Gorazda a české kněžny Ludmily, jejíž 1100. výročí mučednické smrti si letos připomínáme.

Velebím dnes Vaši Vysokopřeosvícenost v souvislosti s tímto významným datem, přeji Vám mír, požehnané posílení a Boží pomoc ve Vaší vznešené a odpovědné službě.“

Metropolita Ilarion předal arcibiskupovi Michalovi pamětní panagii a medaili sv. Marka Efezského II.stupně.

„Vladyko, jste řadu let byl zaměstnancem Oddělení pro vnější církevní vztahy, které letos slaví 75. výročí, a nadále pracujete v oblasti vnějších církevních vztahů, posilujete součinnost mezi našimi církvemi. Ať Vás modlitba svatého Marka chrání na Vaší arcipastýřské cestě,“ řekl mezi jiné předseda OVCV.

Arcibiskup Michal ve své odpovědi poděkoval metropolitovi Ilarionovi za vřelé blahopřání a vysoké ocenění. Hierarcha Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku poblahopřál také předsedovi OVCV a všem zaměstnancům Oddělení pro vnější církevní vztahy k 75. výročí jeho založení.

„Drazí vladykové, bratři a sestry, dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši účast na mém dnešním jubileu – 50. výročí mé kněžské služby. Z těchto 50 let jsem čtyři roky strávil v tomto slavném chrámu. V letech 2000 až 2004 jsem byl zástupcem naší církve v Moskvě. Proto je mi obzvláště drahé, že své jubileum oslavuji zde, s vámi. Rád bych Vám všem poblahopřál k dnešnímu svátku přenesení ostatků svatého Mikuláše a popřál bych Vám posílení v Pánu, zdraví, dlouhý život na mnohá a blahá léta,“ řekl arcibiskup pražský a českých zemí Michal.

Na památku konání Božské liturgie na Patriárším zastupitelství Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Moskvě arcibiskup Michal daroval metropolitovi volokolamskému Ilarionovi a metropolitovi stavropolskému a nevinnomysskému Kirillovi panagii a kříž.

Tisková služba OVCV

Митрополит Волоколамский Иларион совершил богослужение на московском подворье Православной Церкви Чешских земель и Словакии

22 мая 2021 года, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию в храме святителя Николая Мирликийского в Котельниках – Патриаршем подворье Православной Церкви Чешских земель и Словакии в Москве.

Владыке Илариону сослужили председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил, представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах протоиерей Николай Лищенюк, секретарь подворья Сербской Православной Церкви в Москве архимандрит Александр (Котов), секретарь подворья Православной Церкви Чешских земель и Словакии в Москве иеромонах Александр (Галушка), ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, клирики подворья, приглашенное духовенство.
В этот день исполнилось 50 лет со дня иерейской хиротонии архиепископа Пражского и Чешских земель Михаила.

На богослужении присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Колумбии в России Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальеро, Чрезвычайный и Полномочный посол Доминиканской Республики в России Франк Ханс Данненберг Кастельянос, а также директор Словацкого института в Москве Петер Феранец, представитель политического отдела Посольства Чешской Республики в Москве Михал Мадл, президент Международного общественного Фонда единства православных народов В.А. Алексеев, руководитель Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» А.В. Громова, исполняющий обязанности ректора Московского государственного университета технологий и управления С.Н. Чеботарев, атаман Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии (ВСЧзС) М.А. Дзюба.

На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции.
После сугубой ектении митрополит Иларион вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.
По окончании Литургии митрополит Волоколамский Иларион огласил поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архиепископу Пражскому и Чешских земель Михаилу с 50-летием иерейской хиротонии.

Затем владыка Иларион огласил свой поздравительный адрес архиепископу Михаилу:

«Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!

Христос Воскресе!

Совершая вместе с Вами Божественную литургию в день престольного праздника Подворья Православной Церкви Чешских земель и Словакии, которое было создано Вашими трудами и настоятелем которого Вы являлись на протяжении ряда лет, рад, что могу сегодня и здесь лично поздравить Вас со знаменательной датой – 50-летием священнослужения.

Вас многое связывает с Русской Православной Церковью. В ее ограде Вы получили дар священства, под ее материнским попечением совершали первые шаги на поприще священнослужения.

В нашей Церкви Вас любят, радуются Вам как дорогому желанному гостю, дорожа возможностью совместной молитвы и общения, по слову псалмопевца: Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! (Пс. 132. 1).

Дорогой Владыка! За полвека, минувшие со дня Вашей пресвитерской хиротонии, Вы прошли долгий жизненный путь, обогатившись духовной мудростью, которая ныне служит нуждам Вашей богоспасаемой паствы.

В исторический момент, трудный для Православия в Чешских землях, духовенство и верующие Пражской епархии единодушно избрали Вас своим архипастырем. Ваша верность священным канонам, а также ревностное свидетельство о святой отеческой вере, которое несла и продолжает нести Православная Церковь Чешских земель и Словакии, делают Ваше Высокопреосвященство достойным продолжателем традиции, связанной с именами священномученика Горазда и княгини Чешской Людмилы, 1100-летие мученической кончины которой отмечается в этом году.
Чествую сегодня Ваше Высокопреосвященство в связи со знаменательной датой, желаю Вам мира, благодатного укрепления и помощи Божией в Вашем высоком и ответственном служении».

Митрополит Иларион вручил архиепископу Михаилу памятную панагию и медаль святителя Марка Эфесского II степени.

«Вы, Владыка, в течение ряда лет были сотрудником Отдела внешних церковных связей, который отмечает в этом году свое 75-летие, и Вы продолжаете трудиться в сфере внешних церковных связей, укрепляя взаимодействие между нашими Церквами. Пусть молитва святителя Марка сохраняет Вас на Вашем архипастырском пути», – сказал, в частности, председатель ОВЦС.

В ответном слове архиепископ Михаил поблагодарил митрополита Илариона за теплые поздравления и высокую награду. Иерарх Православной Церкви Чешских земель и Словакии также поздравил председателя ОВЦС и всех сотрудников Отдела внешних церковных связей с 75-летием со дня основания.
«Дорогие владыки, братья и сестры, позвольте вас поблагодарить, что сегодня принимаете участие в моем юбилее – 50-летии служения в иерейском сане. Из них четыре года я провел в стенах этого знаменитого храма. С 2000 по 2004 год я был представителем нашей Церкви в Москве. Поэтому мне особенно дорого, что мой юбилей я отмечаю здесь, с вами. Хотел бы всех вас поздравить с сегодняшним праздником перенесения мощей святителя Николая и пожелать укрепления в Господе, здравия, долгоденствие на многая и благая лета», – сказал архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил.
В память о совершении Божественной литургии на Патриаршем подворье Православной Церкви Чешских земель и Словакии в Москве архиепископ Михаил преподнес в дар митрополиту Волоколамскому Илариону и митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу панагию и крест.

Служба коммуникации ОВЦС

Vladyka-Michal-Metropolita-Ilarion-Podvorie (12)
Exit mobile version