Modlitba za mír požehnaná Jeho Blažeností metropolitou kyjevským Onufrijem

Motlitba-za-mir-Onufrij

Modlitba za mír
požehnaná Jeho Blažeností metropolitou kyjevským Onufrijem

Všemohoucí Vládce, mnohomilostivý Pane, přijmi naše ponížené modlitby a pokorné slzy, které přinášíme před tvým svatým oltářem v tomto čase soužení a smutku tvého lidu ukrajinského. Přijmi přímluvu všech svatých země Ukrajinské, jejichž pomoci a ochrany se nyní dovoláváme, aby světlo tvé lásky, zjevené na kříži tvém, osvítilo všechny, kdo trpí v tomto světě, v temnotě současného nepřátelství a nepravosti.

Přijmi, Hospodine, přímluvu svatého a blahoslaveného knížete Vladimíra, křtitele a osvětitele naší země; přijmi modlitbu svatých mučedníků Borise a Gleba, kteří nás učí nezvedat ruku proti bratru; přijmi přímluvu svých svatých pečerských monachů Antonije a Theodosie a s nimi všech ctihodných mužů a žen, kteří svými slzami pokání učinili své duše nad sníh bělejší; přijmi duchovní úsilí novomučedníků a vyznavačů, kteří svým utrpením uchovali nám spasitelnou víru v Tebe; přijmi prosby všech svatých církve své, kteří svou prací posvětili zemi Ukrajinskou. Především pak přijmi, Hospodine, ochranné prosby svaté Matky své, naší vládkyně Bohorodice a vždycky panny Marie, na jejíž smělé přímluvy byl váš lid mnohokrát vysvobozen ode všeho druhů nepřátelství a svárů mezi národy.

Vyslyš nás, Bože, Spasiteli náš, a buď milostivý, ó milosrdný Vládce, všem trpícím a obtíženým, a odpusť nám naše viny, nauč nás odpouštět i těm, kdo se provinili proti nám. Nechť se tvůj hněv obrátí v milosrdenství, ukonči všechny bouře a nepokoje v zemi Ukrajinské, neboť ty jsi jediný dobrotivý a lidumilný Bůh a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

Молитва о мире
поблагословению блаженнейшего митрополита Онуфрия

Владыко Вседержителю, Господи многомилостивый, приими коленопреклонныя молитвы и смиренныя слезы наша, приносимыя пред Святым Алтарем Твоим в сие время беды и скорби народа Твоего, приими предстательство всех святых сродников наших, коих призываем ныне на помощь и заступление, дабы свет любве Твоея, явленныя на Кресте Твоем, просветил всякаго человека страждущаго в мире сем, во тьме вражды и беззаконий сущем.

Приими ходатайство святаго и благовернаго князя Владимира, крестителя и просветителя земли нашея; приими молитву страстотерпцев святых Бориса и Глеба, научающих не поднимати руки своея на брата своего; приими заступничество угодников Твоих Антония и Феодосия и с ними всех преподобных мужей и жен, слезами покаяния души свои паче снегау беливших; приими подвиги новомучеников и исповедников, страданиями своим испасительную веру в Тя нам сохранивших; приими прошения всех святых Церкве Твоея, трудами своими землю нашу освятивших. Наипаче приими молитвенный Покров Пресвятыя Матере Твоея, Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Ея же непостыдным предстательством люди Твоя многажды избавленни быша от всякия вражды и междуусобныя брани.

Услыши ны, Боже, Спасителю наш, и милостив, милостив буди Владыко ко всем страждущим и обремененным, и остави нам долги наша, научая и насоставлят и обиды должником нашим, и преклони гнев Твой на милость Твою, усмиряя всякия крамолы и нестроения в державе нашей, яко Ты еси един благий и человеколюбивый Бог наш, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Exit mobile version