PASCHA KRISTOVA 2021 | PASCHA CHRISTOVA 2021 | ПАСХА ХРИСТОВА 2021

Pascha-2021

POSELSTVÍ POSVÁTNÉHO SYNODU
PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
PASCHA KRISTOVA 2021
Milovaný lid Boží, duchovní otcové, bratři a sestry,

Vstal z mrtvých Kristus!

„Nyní vše naplněno jest světlem, nebe i země i podsvětí. Všecko stvoření ať slaví vzkříšení Kristovo, v němž jest utvrzeno.“

Den tvého království, jenž nemá večera – den sváté Paschy nám, křesťanům, přináší možnost mysticky okusit život budoucího věku a duchovně vstoupit do Království světla. Dává nám příležitost, abychom aspoň na krátký čas zapomněli na soužení ve světě (Jan 16, 33) a opětovně si připomenuli, že království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého (Řím. 14, 17). Všichni ti, kteří jsou ztrápení depresemi a strachem, v něm mohou načerpat nové duchovní i tělesné síly, ale především oživit v sobě naději a víru ve vítězství Dobra nad zlobou, Světla nad tmou, Života nad smrtí, Božího Syna nad světem! Vždyť ten, který se po svém Zmrtvýchvstání zjevil uprostřed apoštolů se slovy: Pokoj vám! (Lk. 24,36), povzbuzuje spolu s nimi i všechna ostatní pokolení svých učedníků – každého z nás, křesťanů: Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost (Jan 16, 20). Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět (Jan 16, 33).

Kristovo Vzkříšeni je důkazem toho, že Světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (Jan 1, 5). Nám se však častokrát zdá, že svět okolo nás stále hlouběji padá do propasti hříchu a zkázy. Nespočetné skandály a rozkoly trhají Kristovu církev. Ale i v našem osobním duchovním životě to navzdory mnohoročnímu úsilí a snažení často vypadá tak, že vášně jsou silnější než Boží milost, že temnota vítězí nad světlem, že hřích a smrt pohlcují všechen život a radost. Opanují nás strach a smutek, bezradnost a lhostejnost. Utrápení a roztrpčení z neradostné každodennosti jsme připravení spolu s prorokem Izajášem lamentovat: Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud! (Iz. 49, 4). Měli bychom však pamatovat, že ten jistý Izajáš nadchnutý Svatým Božím Duchem hovoří: Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Nuže, lide můj, již vejdi do svých komnat a zavři za sebou dveře. Skryj se na chviličku, dokud hrozný hněv se nepřežene (Iz. 26, 19 – 20).

Jakkoliv těžká je doba, kterou přežíváme, mnohým z nás pomohla zamyslet se nad rutinou svého každodenního života a pochopit, jak vzácné a výjimečné jsou okamžiky, které jsme doteď považovali za všední a samozřejmé. Během uplynulého roku jsme museli přehodnotit svůj dosavadní způsob myšlení a chování, své hodnoty a postoje, priority a cíle. Znovu jsme si uvědomili, jak důležité místo má v našem životě víra. Jako nikdy předtím jsme mohli pocítit, přežít a pochopit, že právě víra je nevyčerpatelným zdrojem sil a naděje v čase choroby a ohrožení života. Je vzácným kompasem, pomáhajícím najít východisko z těch nejzoufalejších a nejbeznadějnějších situací.

Blízcí, o kterých jsme kvůli zákeřné chorobě přišli, nám bolestně připomněli, jak křehký je lidský život. Ale zároveň pro nás dostali nový rozměr slova apoštola Pavla: Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli (1. Kor. 15, 20). A proto věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu (1. Tesal. 4, 14).

Měli bychom pamatovat, že vítězství Krista nad smrtí bylo sice dosaženo jednou a provždy, ale v dějinách světa jako i v našem osobním životě se realizuje výlučně prostřednictvím nepřetržitého úsilí, neustálého duchovního zápasu. Apoštol Pavel hovoří: Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému (Gal 5, 24-26). Až to pochopíme a naplníme ve svém životě, i naše radost z Paschy bude taková, jaká byla radost prvých křesťanů a mučedníků – vítězná a oslnivá, vylévající se do oduševnělé modlitby: Přijď, Pane Ježíši! (Zjev. 22, 20)

Ať nám i letošní oslavy svátku Kristova Zmrtvýchvstání znovu připomenou, že Mojžíš vyvedl židovský národ z egyptského otroctví do svobodného života v Zaslíbené zemi, a Kristus – Pomazaný Spasitel – celý lidský rod z hlubin podsvětí a otroctví smrti do radosti věčného života v nebeské vlasti: ze smrti do života a ze země k nebi. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista (Jan 1, 17)!

Vstal z mrtvých Kristus!

† Rostislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých zemí a Slovenska
† Michal
arcibiskup pražský a českých zemí
† Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský
† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický
† Izaiáš
biskup šumperský

 

 

POSOLSTVO POSVÄTNEJ SYNODY
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU
PASCHA CHRISTOVA 2021
Milovaný ľud Boží, duchovní otcovia, bratia a sestry,

Хrт0съ воскрeсе!

«Dnes je všetko naplnené svetlom: nebo, zem, i samo podsvetie, nech teda oslavuje celé tvorstvo Christovo Vzkriesenie!»

Nekonečný deň Christovho Kráľovstva – deň svätej Paschy nám kresťanom prináša možnosť mysticky okúsiť život budúceho veku a duchovne vstúpiť do Kráľovstva svetla. Dáva nám príležitosť, aby sme aspoň na krátky čas zabudli na súženie vo svete (Jn 16, 33) a opätovne si pripomenuli, že Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom (Rim 14, 17). Všetci tí, čo sú strápení depresiami a strachom, v ňom môžu načerpať nové duchovné i telesné sily, ale predovšetkým oživiť v sebe nádej a vieru vo víťazstvo Dobra nad zlobou, Svetla nad tmou, Života nad smrťou, Božieho Syna nad svetom! Veď Ten, Ktorý sa po Svojom Zmŕtvychvstaní zjavil uprostred apoštolov so slovami: Pokoj vám! (Lk 24,36) povzbudzuje spolu s nimi i všetky ostatné pokolenia Svojich učeníkov – každého z nás, kresťanov: Veru, veru, hovorím vám: vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete smútiť, ale váš smútok sa premení na radosť (Jn 16, 20). Vo svete budete sužovaní, ale nebojte sa – ja som zvíťazil nad svetom! (Jn 16, 33).

Christovo Vzkriesenie je dôkazom toho, že Svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila (Jn 1, 5). Nám sa však častokrát zdá, že svet okolo nás stále hlbšie padá do priepasti hriechu a skazy. Nespočetné škandály a rozkoly trhajú Christovu Cirkev. Aj v našom osobnom duchovnom živote to napriek mnohoročnému úsiliu a snaženiu často vyzerá tak, že vášne sú silnejšie ako Božia milosť, že temnota víťazí nad svetlom, že hriech a smrť pohlcujú všetok život a radosť. Opantávajú nás strach a smútok, bezradnosť a ľahostajnosť. Utrápení a roztrpčení z neradostnej každodennosti sme pripravení spolu s prorokom Izaiášom lamentovať: Darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou! (Iz 49, 4). Mali by sme však pamätať, že ten istý Izaiáš nadchnutý svätým Božím Duchom hovorí: Mŕtvi sa prebudia a vstanú tí, čo sú v hroboch! Zaplesajú tí, čo sú v zemi: veď rosa od Teba je pre nich liekom, no zem bezbožníkov padne. Iď, môj ľud, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere: skry sa nachvíľu, nakrátko, kým neprejde Hospodinov hnev (Iz 26, 20).

Akokoľvek ťažká je doba, ktorú prežívame, mnohým z nás pomohla zamyslieť sa nad rutinou svojho každodenného života a pochopiť, aké vzácne a výnimočné sú okamihy, ktoré sme doteraz považovali za všedné a samozrejmé. Počas uplynulého roka sme museli prehodnotiť svoj doterajší spôsob myslenia a správania, svoje hodnoty a postoje, priority a ciele. Znova sme si uvedomili, aké dôležité miesto má v našom živote viera. Ako nikdy predtým sme mohli pocítiť, prežiť a pochopiť, že práve viera je nevyčerpateľným zdrojom síl a nádeje v čase choroby a ohrozenia života. Je vzácnym kompasom, pomáhajúcim nájsť východisko z tých najzúfalejších a najbeznádejnejších situácií.

Blízki, o ktorých sme kvôli zákernej chorobe prišli, nám bolestne pripomenuli, aký krehký je ľudský život. Ale zároveň pre nás dostali nový rozmer slová apoštola Pavla: Christos vstal z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli (1 Kor 15, 20). A preto ak veríme, že Iisus zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh i tých, čo zomreli, skrze Iisusa privedie spolu s ním (1 Sol 4, 14).

Mali by sme pamätať na to, že Christovo víťazstvo nad smrťou bolo síce dosiahnuté raz a navždy, no v dejinách sveta ako i našom osobnom života sa realizuje výlučne prostredníctvom nepretržitého úsilia, neustáleho duchovného zápasu. Apoštol Pavol hovorí: Tí, čo sú Christovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme márnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému (Gal 5, 24-26). Ak to pochopíme a naplníme vo svojom živote, potom i naša radosť z Paschy bude taká, aká bola radosť prvých kresťanov a mučeníkov – víťazná a oslnivá, vylievajúca sa do oduševnenej modlitby: Е$й, грzди2 гDи ї}се!

Nech nám i tohtoročné oslavy sviatku Christovho Zmŕtvychvstania znova pripomenú, že Mojžiš vyviedol židovský národ z egyptskej poroby do slobodného života v Zasľúbenej zemi, a Christos – Pomazaný Spasiteľ – celý ľudský rod z hlbín podsvetia a otroctva smrti do radosti večného života v nebeskej vlasti: t смeрти къ жи1зни, и3 t земли2 къ нб7си2. Lebo Zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda prišli skrze Iisusa Christa (Jn 1, 17)!

Хrт0съ воскрeсе!

† Rastislav
arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých krajín

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brniansky

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský

 

ПОСЛАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ
ПАСХА ХРИСТОВА 2021
Возлюбленный народ Божий, отцы, братья и сестры,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Ны́не вся испо́лнишася све́та, не́бо же и земля́ и преиспо́дняя: да пра́зднует у́бо вся тварь воста́ние Христо́во»

Невечерний день Царствия Твоего – день святой Пасхи нам, христианам, приносит возможность таинственно вкусить жизнь будущего века и духовно войти в Царство света. Дает нам возможность хотя бы на короткое время забыть о скорби в мире (Ин. 16:33) и вновь вспомнить, что Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14:17). Все истерзанные депрессиями и страхом в нем могут почерпнуть новые духовные и телесные силы, но прежде всего, оживить в себе надежду и веру в торжество Добра над злобой, Света над тьмой, Жизни над смертью, Сына Божьего над миром! Ведь Тот, Который по Своем Воскресении явился апостолам со словами «Мир вам!» (Лк. 24:36), ободряет вместе с ними и все прочие поколения Своих учеников – каждого из нас, христиан: Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет (Ин. 16:20). В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33).

Христово Воскресение – доказательство того, что Свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:5). Нам, однако, часто кажется, что мир вокруг нас все глубже падает в пропасть греха и погибели. Бесчисленные скандалы и расколы разрывают Христову Церковь. Но и в нашей личной духовной жизни вопреки многолетним усилиям и стараниям нам часто кажется, что страсти сильнее Божией благодати, что тьма побеждает свет, что грех и смерть поглощают жизнь и всякую радость. Нами овладевают страх и скорбь, беспомощность и равнодушие. Измученные и огорченные безрадостной повседневностью мы готовы сетовать вместе с пророком Исаией: Напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою (Ис. 49:4). Однако нам стоило бы помнить, что тот же Исаия вдохновленный Святым Божиим Духом говорит: Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев (Ис. 26:19 – 20).

Какими бы тяжелыми ни были переживаемые нами времена, многим из нас они помогли задуматься о рутине своей повседневной жизни и понять, как исключительны и редки мгновения, которые мы доныне считали обыденными и само собой разумеющимися. В течение последнего года нам пришлось переосмыслить свой образ мышления и поведения, свои ценности и подходы, приоритеты и цели. Мы вновь осознали, сколь важное место в нашей жизни занимает вера. Как никогда прежде мы могли почувствовать, пережить и понять, что именно вера является неисчерпаемым источником сил и надежд во времена болезней и угрозы для жизни. Она бесценный компас, помогающий найти выход из самых отчаянных и безнадежных ситуаций.

Близкие, которых у нас отняла коварная болезнь, горестно напомнили нам, сколь хрупка человеческая жизнь. И в тоже время новое измерение получили для нас слова апостола Павла: Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15:20). А потому если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним (1. Фессал. 4:14).

Нам следовало бы помнить, что победа Христа над смертью, конечно, была достигнута раз и навсегда, но в истории мира, как и в нашей личной жизни она реализуется только посредством непрерывного усилия, неустанной духовной борьбы. Апостол Павел говорит: Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать (Гал. 5:24 – 26). Как только мы это поймем и исполним в своей жизни, наша Пасхальная радость будет такой, какой была радость первых христиан и мучеников – победной и блистательной, источающейся в одухотворенную молитву: Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр. 22:20)

Пусть и в этом году празднование Христова Воскресения вновь напомнит нам, что Моисей вывел еврейский народ из египетского рабства к свободной жизни в Земле Обетованной, а Христос – Помазанный Спаситель – весь род человеческий из глубин ада и рабства смерти к радости вечной жизни в Небесном Отечестве: от сме́рти бо к жи́зни и от земли́ к небеси́. Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа (Ин. 1:17)!

Христос воскресе!

† Ростислав
архиепископ Прешовский,
митрополит чешских земель и Словакии

† Михаил
архиепископ Пражский и чешских земель

† Симеон
архиепископ Оломоуцко-Брненский

† Георгий
архиепископ Михаловско-Кошицкий

† Исаия
епископ Шумперский

PASCHA KRISTOVA 2021

PASCHA CHRISTOVA 2021

ПАСХА ХРИСТОВА 2021

 

 

Exit mobile version