Poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku – Pascha Kristova 2022

Pascha 2022

POSELSTVÍ POSVÁTNÉHO SYNODU

PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

PASCHA KRISTOVA 2022

Bohém milovaný křesťanský lid, duchovní otcové, bratři a sestry, VSTAL Z MRTVÝCH KRISTUS!

Opět nadešel čas přivítat svátek svátků – den Kristova Zmrtvýchvstání, v němž nám Spasitel daroval drahocenný poklad své milosti – učinil nás účastníky svaté Eucharistie, jejímž prostřednictvím můžeme opravdově prožít paschální radost.

Když Bůh stvořil člověka, nabídl mu život – svůj, věčný, Božský život . Člověk však zapochyboval, zneužil svou svobodu a pokusil se Boha oklamat. Zabil tím nejen sebe, ale i celé stvoření vydal marnosti“. Od té doby ono spolu s ním sténalo a „trpělo porodní bolestí v naději, že bude vysvobozeno z otroctví zániku“ a opět „uvedeno do slávy dětí Božích(Řím 8:20-22).

Když „se naplnil stanovený čas“ (Gal 4:4) a Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, člověk se opět „vyznamenal“ – odsoudil k smrti a přibil na kříž samotného svého Spasitele. Ale právě smrt Božího Syna na kříži se stala definitivním  vítězstvím Boží lásky nad zlobou a smrtelností člověka a jeho Vzkříšení opět darovalo lidem věčný život. V jedné ze stichir sobotní večerní se říká: Kriste, ačkoli tě zajali lidé nepravosti, ale ty jsi můj Bůh a já se nestydím: bili tě po zádech, nepopírám  to: byl jsi ukřižován a já to netajím: chlubím se tvým Zmrtvýchvstáním, tvá smrt mi přinesla život: všemohoucí a lidumilný Pane, sláva Tobě .

Kristovo Zmrtvýchvstání přesměrovalo chod dějin lidstva od zkázy a zániku k všeobecnému vzkříšení. Dalo nový smysl celému stvoření. Všechno, co bylo stvořeno, bylo Vzkříšením Krista nasměrováno do „nového nebe a nové země , v nichž smrti již nebude“ (Zjev 21:1, 4).

Na tomto světě se častokrát setkáváme s projevy fyzické a duchovní smrti. Mnoha způsoby se můžeme přesvědčit o pravdivosti slov apoštola Jana: „celý svět je pod mocí Zlého“ (1. Jan 5:19). Dokazuje to nejen minulost lidstva, ale i dny, co prožíváme, poznamenané válečným ničením, šířením lží, nesmyslným násilím a utrpením velkého množství lidí. Pro mnohé z nás jedinou útěchou a jistotou v této době zůstala Kristova slova: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět!(Jan 16:33). V naději na tento Boží příslib prosme ve svých modlitbách za zastavení všech válek a duchovní posílení těch, kteří kvůli nim trpí. Podle svých možností a schopností staňme se pro trpící „prodlouženou rukou“ Krista -toho, který utěšuje a povzbuzuje, přináší naději a dodává sílu, chrání a sytí člověka.

Svět, ve kterém žijeme, je rozdělen na bloky a aliance. Politické strany se ustavičně seskupují a přeskupují, vytvářejí rozmanité koalice a opozice. Častokrát se i od nás, křesťanů, očekává, že se budeme chovat podobným způsobem. Mnozí usilují i do církevního prostředí a slovníku vnést politické termíny a spory, nacionalismus, nesnášenlivost, agresivitu a ostatní společenské neduhy. Nevědí, že při nejrůznějších sporech a konfliktech tohoto světa si my, křesťané, vždy vybíráme zůstat věrni Kristovu přikázání- být s těmi, kteří trpí, s těmi ,jichž svět považuje za slabé a bezvýznamné, takové, co za nic nestojí„, ale které si Bůh vyvolil, aby za hanbil ty, kdo si o sobě myslí, že jsou moudří, mocní a urození(1. Kar 1:27) tohoto světa.

Usilujme šířit kolem sebe světlo naděje, kterou přineslo Kristovo Zmrtvýchvstání. Odhalme pro sebe i pro tento  svět, že pramen věčného života,  který vyvěrá  v Kristově církvi, je nevyčerpatelný . Vždy aktuální jsou Kristova slova: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6:54). Vydejme svým životem svědectví o tom, že jsme Boží lid a patříme Kristovi. Vnesme do tohoto světa, občas tak ztrápeného a zoufalého, novou naději, o kterou svět tak snadno přichází, a obnovme v sobě lásku, neboť ta „vychladne, když se rozmůže nepravost (Mat. 24:12).

Navzdory těžkým životním okolnostem, které mnozí z nás prožívají – nebo právě kvůli nim – najděme v sobě sílu svěřit sebe a celý svůj život Kristovi. Obraťme se k němu slovy modlitby sv. lgnatije: Pane, ať mé oči vidí, kde je právo (Žalm 17:2), vždyť já patřím tobě. Celý můj život ba i moje smrt je ve tvých rukou. Tvoje pravice se mě snaží nasměrovat na tvou cestu. Bez tvé pomoci bych už dávno beznadějně zabloudil, nenávratně zahynul. Byl jsem tvůj dříve, než jsem začal existovat. Dej, abych byl tvůj během celého svého pozemského života a zůstal tvůj  navěky“.

Modleme se všichni za to, aby nadcházející svátky Kristova Zmrtvýchvstání prožil celý svět v míru a duchovní radosti!

+Rostislav

 arcibiskup prešovský metropolita českých zemí a Slovenska

 

+Michal                                                                     +Simeon

arcibiskup pražský a českých zemí                               arcibiskup  olomoucko-brněnsky

+Juraj                                                                       +Izaiáš

arcibiskup michalovsko-košický                                  biskup šumperský

 

 

ПОСЛАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

ПАСХА ХРИСТОВА 2022

Богом возлюбленный христианский народ, духовные отцы, братья и сестры, ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Вновь настало время встречать праздник праздников – день Воскресения Христова, в который Спаситель дал нам драгоценное сокровище Своей благодати – соделал нас участниками Святой Евхаристии, через которую мы можем воистину испытать пасхальную радость.

Сотворив человека, Бог предложил ему жизнь – Свою, вечную, Божественную жизнь. Но человек усомнился, злоупотребил своей свободой и попытался обмануть Бога. Этим он убил не только себя, но и всю «тварь покорил суете ». С тех пор она «стенает и мучится» в надежде, что «освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:20-22).

Когда «пришла полнота  времени» (Гал. 4:4)  и Бог послал в мир Своего Единородного  Сына, человек снова «отличился» – приговорил к смерти и пригвоздил своего Спасителя ко Кресту. Но именно   крестная   смерть   Сына   Божия   стала   окончательной   победой   любви   Божией   над человеческой злобой и смертностью, а Его Воскресение подарило людям вечную жизнь. Водной из стихир субботней вечерни говорится: «Аще и ят был еси Христе, от беззаконных мужей, но Ты  ми еси  Бог, и не постыждуся;  биен  был  еси  по плещема,  не отметаюся;  на  Кресте приrвожден  был  еси, и не таю; востанием Твоим  хвалюся:  смерть  бо Твоя  живот  мой, Всесильне и Человеколюбче Господи,слава Тебе».

Воскресение Христово перенаправило ход истории человечества от разрушения и угасания ко всеобщему воскресению. Оно придало новый смысл всему творению. Все сотворенное было направлено Воскресением Христовым к «новому небу и новой земле », в которых «смерти уже не будет» (Откровение 21:1,4).

В этом мире мы часто сталкиваемся с проявлениями физической и духовной смерти. Многое убеждает нас в истинности слов апостола Иоанна: «Весь мир лежит во зле» (1Ин. 5:19). Об этом свидетельствует не только прошлое человечества, но и проживаемые нами ныне дни, отмеченные военными разрушениями, распространением лжи, бессмысленным насилием и страданиями большого количества людей . Для многих из нас единственным утешением и надеждой в это время остаются слова Христа: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33}. В уповании на это обетование Божие помолимся о прекращении всех войн и духовном укреплении страждущих по причине этих войн. По своим возможностям и способностям станем для страждущих «протянутой рукой» Христа – того, кто утешает и ободряет, вселяет надежду и дает силу, защищает и питает человека.

Мир, в котором мы живем, разделен на блоки и союзы. Политические партии постоянно объединяются и перегруппировываются , образуя разнородные коалиции и оппозиции. От нас, христиан, часто ожидают, что мы будем вести себя подобным образом. Многие также стремятся внести в церковную среду и  лексикон политические термины и споры, национализм, нетерпимость, агрессию и дру гие обществен ные пороки. Они не знают, что в различных спорах и конфликтах мира сего мы, христиане, всегда выбираем оставаться верными Христовым заповедям – быть с теми, кто страдает, с теми, кого мир считает «слабыми, немощными и уничиженными », но кого Бог избрал, чтобы посрамить тех, кто считает себя «мудрыми, сильными и благородными » (1Кор. 1:27) мира сего.

Постараемся распространить вокруг себя свет надежды, принесенный Христовым Воскресением. Откроем для себя и для мира сего, что источник вечной жизни,бьющий в Церкви Христовой, неисчерпаем. Всегда актуальны слова Христа : «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день » (Иоанна 6:54). Будем же свидетельствовать своей жизнью, что мы – народ Божий и принадлежим Христу. Привнесем в этот мир, порой столь сокрушенный и отчаянный, новую надежду, которую мир так легко теряет, и обновим в себе любовь, ибо она «охладевает по причине умножения беззакония » (Мф. 24:12) .

Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства , которые переживают многие из нас, или же благодаря им, найдем в себе силы вверить себя и всю свою жизнь Христу. Обратимся к нему словами молитвы св. Игнатия: «Господи, очи мои да видита правоты (Псалом 16:2), ибо я принадлежу Тебе. Вся моя жиз нь и даже моя смерть в Твоих руках. Десница Твоя направляет меня на Твой путь. Без Твоей помощи я бы давно безнадеж но блуждал,погиб бы безвозвратно. Я был Твоим до того, как появился на свет. Позволь мне быть Твоим на протяжении всей моей земной жизни и остаться Твоим навеки».

Помолимся же, чтобы грядущий праздник Воскресения Христова весь мир прожил в мире и духовной радости !

 

+Ростислав

архиепископ Прешовский митрополит Чешских земель и Словакии

+Михаил                                                                    +Симеон

архиепископ Пражский и Чешских земель                       архиепископ Оломоуцко-Брненский

+Георгий                                                                    +Исайя

архиепископ Михаловско-Кошицкий                                     епископ Шумперский

 

POSELSTVÍ POSVÁTNÉHO SYNODU PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

ПОСЛАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

Exit mobile version