Pražská pravoslavná eparchie pomáhá běžencům

Prazska-pravoslavna-eparchie-pomaha-bezencum-titul

Od prvních dnů války na Ukrajině se naše farnosti, duchovní a věřící ihned pustili do pomoci lidem postiženým boji. Vlna solidarity a ochoty pomáhat, která se vzedmula napříč nejen naší církví, ale celou společností, nemá v novodobých dějinách obdoby.  V chrámech se konaly sbírky finančních prostředků, trvanlivých potravin pro dospělé i děti, hygienických potřeb, léků, ošacení, lůžkovin, dětských plen a dalšího nezbytného materiálu, který byl potřebný v samotných začátcích. Jednotlivé farnosti se zapojily podle svých možností, a to jak samostatně, tak i ve spolupráci s místními samosprávami a charitativními organizacemi.

Pražská pravoslavná eparchie hned v prvních dnech války převedla 100 000 Kč na účet neziskové organizace Člověk v tísni. Stejný krok s požehnáním arcibiskupa Michala udělaly i další farnosti. Částky, které se podařilo vybrat jednotlivým PCO, se pohybovaly v rozmezí desítek až stovek tisíc korun. Například PCO ve Františkových Lázních se již ke konci března podařilo vybrat téměř 100 000 korun, které byly odeslány na účet Charity ČR zřízený na pomoc Ukrajině.

Věřící nepomáhali jen finančně, ale i všemožnými jinými způsoby – darovali potraviny, oblečení, léky, poskytovali uprchlíkům přístřeší nebo se zapojili jako dobrovolníci v centrech pomoci běžencům a ve vízových centrech. Tak v Praze duchovenstvo, věřící a zaměstnanci PPE působili jako tlumočníci v Kongresovém centru a na Hlavním nádraží, pomáhali s vyplňováním žádostí o vízum a jinými právními záležitostmi. Farníci chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních spolu s duchovním správcem o. Metodějem Koutem pomáhali v Karlovarském asistenčním centru, kde se lidé po svém příjezdu chodili registrovat. Duchovní správce PCO Rumburk otec Antonij Drda se zapojil do místní koordinační skupiny, je ve spojení se všemi dobrovolníky a dostává tak všechny požadavky uprchlíků a zprostředkuje pomoc.

Shromážděnou humanitární pomoc naši věřící i duchovní nejen odváželi do sběrných center, ale i přímo na válkou zasaženou Ukrajinu. Nezištně a bez ohledu na nepohodlí a únavu řadu týdnů jezdili nepřetržitě tam a zpět. Materiální pomoci byl vypraven objem v řádech desítek tun. Zpět do ČR pak přiváželi běžence a pomáhali jim s vyřízením administrativních formalit a hledáním ubytování.

Do humanitární sbírky na pomoc občanům Ukrajiny postiženým válkou se zapojili téměř všichni věřící PCO v Chomutově, bez rozdílu národnosti i sociálního postavení. Jejich sbírka obsahovala trvanlivé potraviny, léky, lůžkoviny, oblečení, hračky pro děti, deky, hygienické potřeby. Celkem bylo shromážděno 2,5 tuny materiálu, který pak byl předán do monastýru Vzkříšení Páně v Užhorodu, kde je ubytováno množství uprchlíků.

Pravoslavná církev v českých zemích se zapojila i do ubytování běženců. V místech, kde jsou kapacity v majetku pravoslavné církve, byli uprchlíci ubytováni na farách a v nemovitostech farníků. Podařilo se najít střechu nad hlavou tisícům uprchlíků. Tak řada farníků chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice v Praze 3 bezplatně ubytovala matky s dětmi u sebe doma, a jeden z věřících poskytl volné kapacity pražské ubytovny, kterou vlastní. Duchovní správce františkolázeňského chrámu o. Metoděj a mátuška Marta mají na faře ubytované dvě rodiny uprchlíků a pomáhali hledat ubytování pro další. Malá PCO při chrámu sv. Jana a Pavla v Krtni ubytovala několik rodin a duchovní správce o. Jurij Sonin poskytuje duchovní podporu Ukrajincům ubytovaným v komunitním centru sv. Prokopa a na koleji Větrník v Praze.

Uprchlíky ubytované na různých místech v Praze a v jiných obcích České republiky pravidelně navštěvují duchovní PPE včetně kněží pražské katedrály sv. Cyrila a Metoděje.

PCO Frýdlant v Čechách dokázala ubytovat desítky uprchlíků, mnohé z nich jsou děti. PCO pro ně organizuje výlety a různé kreativní akce. Jedno ukrajinské dítě bylo podle rozhodnutí Libereckého soudu dokonce svěřeno do péče otce Olexandra Žuravleva.

Svou pomoc uprchlíkům přes PCO v Železném Brodě nabídla lékařka spřátelená s rodinou otce Josefa Brožka, duchovního správce obce. Mátuška Naděžda Brožková pracuje v lékárně a pomáhá se zajištěním léků pro uprchlíky. Několik věřících žen na mateřské se zapojilo do adaptace ukrajinských maminek s dětmi – překládají, vodí po úřadech a lékařích, účastní se pravidelných setkání s uprchlíky v místní knihovně.

Mnozí věřící poskytli uprchlíkům z Ukrajiny práci ve svých podnicích nebo pomáhali s hledáním práce.

Skoro všechny farnosti ve své humanitární činnosti spolupracují s vedením obcí, místními charitativními organizacemi, římskokatolickou církví nebo faráři protestantských církví. Ve většině případů v této spolupráci vládne duch křesťanské lásky a přátelství. Jak poznamenal jeden náš duchovní: „Informujeme se o věřících svých církví a nepřetahujeme si je.“

Mnohé chrámy PPE denně poskytují občanům Ukrajiny svačinu a teplé jídlo. Tak například PCO při chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice v Praze 3 připravuje jídlo pro uprchlíky v prostorách svého Pravoslavného duchovního centra. A PCO při dejvickém chrámu sv. Mikuláše, který se nachází blízko ukrajinského velvyslanectví, lidem mířícím na velvyslanectví nabízí nejen duchovní pomoc, ale i malé občerstvení.

Důležitou součástí naší pomoci je vedle materiálního zabezpečení duchovní a obecně lidské péče. Všichni pravoslavní křesťané jsou v naší církvi přijímáni a v našich chrámech vítáni. Daří se zabezpečovat potřebnou náboženskou literaturu, po které se mnozí ptají – modlitební knihy a Bible v ukrajinském jazyce. Ukrajinský Nový zákon byl zakoupen u České biblické společnosti, která ho vydala ve spolupráci s Ukrajinskou biblickou společností.

Arcibiskup Michal se setkal s římskokatolickým pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou a projednal s ním otázku poskytování bohoslužebných prostor pro umožnění účasti uprchlíků na paschálních bohoslužbách. Výsledkem tohoto jednání byla paschální pravoslavná bohoslužba v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3, který byl zapůjčen od římskokatolické církve.

PCO Frýdlant v Čechách a PCO Františkovy Lázně organizovaly denní online čtení žalmů a modliteb za ukončení konfliktu na Ukrajině. S požehnáním arcibiskupa pražského a českých zemí Michala se modlitba za obnovení míru na Ukrajině čte ve všech chrámech Pražské pravoslavné eparchie. Naši duchovní se věnují každému ukrajinskému občanu přicházejícímu do chrámu, snaží se zajišťovat veškeré jejich materiální a duchovní potřeby. Každá církevní obec PPE za tři měsíce válečného konfliktu na Ukrajině přijala desítky až stovky nových farníků z řad uprchlíků a všude jsou lidé postižení válkou vítáni jako milovaní bratři a sestry. PCO v Mělníku přijala do svého církevního sboru vynikající regentku katedrály v Poltavě, která byla nucena spolu s rodinou opustit svou vlast. Díky péči otce Pavla Milka, mátušky Gabriely a věřících tato hodná paní nejen obdržela veškerou potřebnou pomoc, ale může nadále chválit Boha svým nádherným hlasem.

Mezi uprchlíky jsou v drtivé většině ženy s dětmi. Jsou vrženy do zcela jiného prostředí, které je odlišné od jejich domovského, což nezbytně zvyšuje pocit nejistoty a úzkosti. Naši duchovní i laici jim pomáhají „rozkoukat se“ v novém prostředí. Dále také vymýšlí a organizují smysluplný a poutavý program na využití volného času jak pro dospělé, tak zejména pro děti. Tak pražská katedrála sv. Cyrila a Metoděje zorganizovala návštěvu pražské zoo pro 100 žen a dětí z Ukrajiny.

To vše je jen částečný přehled pomoci poskytované vedením, duchovenstvem a věřícími Pražské pravoslavné eparchie ukrajinským běžencům. Mnozí o své činnosti mluvit nechtějí a poskytují pomoc anonymně. Jak trefně poznamenal jeden náš duchovní: „Pokud jde o publicitu, chápeme, že je třeba, nicméně tvrdohlavě lpíme na tom, že by naše levice neměla vědět, co dělá pravice.“

V současné době se zdá, že materiální pomoci je dostatek a nastává další a neméně důležitá fáze pomoci, ve které bychom zejména my, křesťané, neměli selhat. Dobré slovo, vstřícnost a otevřenost a láska jsou tím, čeho bude v budoucnosti nejvíce třeba.

Tato zpráva byla vytvořena na základě odpovědí duchovních správců církevních obcí na oběžník prot. Jana Beránka, pověřeného vedením úřadu eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie.

Exit mobile version