Prohlášení vladyky Michala ve věci křivého nařknutí ze strany pomocného biskupa Izaiáše

Prohlaseni vladyky Michala

Pravoslavná  církev v českých zemích a na Slovensku

ARCIBISKUP PRAŽSKÝ A ČESKÝCH ZEMÍ

 

PROHLÁŠENÍ  VLADYKY MICHALA,

arcibiskupa pražského a českých zemí Pravoslavné církve v českých zemí a na Slovensku ve věci křivého nařknutí ze strany pomocného biskupa Olomoucko-brněnské pravoslavné  eparchie Izaiáše

 

Na základě informací z Olomoucko-brněnské eparchie a na základě událostí posledních dní, kdy byl správce farnosti v Brně otec Jozef Fejsak křivě obviněn pomocným biskupem Izaiášem ze smyšleného převodu majetku této církevní obce pod správu Pražské pravoslavné eparchie, činím toto veřejné prohlášení, že k takovému jednání nikdy nedošlo a nebylo nikdy ani zamýšleno.

Toto jednání ze strany vladyky Izaiáše je zcela smyšlené, nemající žádný reálný podklad a považuji tento způsob jeho jednání za útok proti mé osobě a současně nekanonický zásah do záležitostí Pražské pravoslavné eparchie.

 

V Praze dne 1. července 2021

+Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

statutární orgán Pravoslavné v českých zemích člen Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

 

Více informací:

Na srozuměnou, proč je otec Jozef ze strany biskupa Izaiáše pronásledován…
Otec Jozef Fejsak obdržel výpověď z „nadbytečnosti“ a také žalostný dopis od otce Jana Baudiše, který je hoden slz a politování!

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДЫКИ МИХАИЛА,

архиепископа Пражского и Чешских земель Православной церкви Чешских земель и Словакии
по поводу распространения ложных обвинений со стороны викарного епископа Оломоуцко-Брненской православной епархии Исайи

На основании сведений, поступающих из Оломоуцко-Брненской епархии, и на основании событий последних дней, когда настоятель прихода в г. Брно, отец Йозеф Фейсак, был ложно обвинен викарным епископом Исайей в вымышленном переводе имущества этого церковного прихода в ведение Пражской православной епархии, делаю данное публичное заявление о том, что такие действия никогда неимели места быть и даже не предполагались.

Подобные обвинения со стороны владыки Исайи являются вымышленными, не имеют никакого реального основания, и я считаю такой способ его поведения нападками на меня лично, а также неканоническим вмешательством в дела Пражской православной епархии.

Прага, 1 июля 2021 года.

Михаил,
архиепископ Пражский и Чешских земель,
управляющий орган Православной церкви Чешских земель,
член Священного Синода Православной церкви Чешских земель и Словакии

Exit mobile version