Sčítání 2021 | Перепись 2021 | Перепис 2021

scitani-lidu-2021

Vážení otcové, bratři a sestry,

po 10 letech se opět koná sčítání obyvatelstva. Je to něco, co funguje již tisíce let a víme, že něco podobného musela absolvovat i Panna Maria a sv. Josef. Jak je psáno u Lukáše (L 2,1-4): Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.

Toto sčítání je ze zákona povinné a v otázce B10 se ptá na náboženskou víru a církev, ke které se hlásíte. Prosíme Vás, abyste se přihlásili k Pravoslaví a Pravoslavné církvi, protože dnešní doba a společnost jednak potřebuje, aby věděla, že jsou zde pravoslavní křesťané, kteří zachovávají tradiční hodnoty a žijí podle nich, a jednak je dobré, aby ve Vašem bydlišti a také pravděpodobném místě, kam chodíte na bohoslužby, věděli, kolik je tam pravoslavných. Může to být důležité třeba při jednáních o dotacích na opravu chrámů, anebo třeba při snaze o získání pozemku. Zpracovávání sčítání je anonymní a nijak Vás neohrožuje.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na stránce www.scitani.cz, nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022. Na webu www.scitani.cz jsou ke sčítání bližší informace také v ukrajinštině, polštině, ruštině, němčině a v angličtině. V těchto jazycích jsou připraveny i online formuláře. Ty tištěné budou v češtině, ale na webu a vybraných poštách nebo pobočkách Českého statistického úřadu k nim bude připraven překlad.

Koho se týká sčítání? Kdo se musí sečíst?
Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny. Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Mají cizinci povinnost sečíst se?
Povinnost sečíst se mají všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne). Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté).

Jinak řečeno:
1. Sčítá se každý, kdo má v Česku evidovaný pobyt nad 90 dnů, příp. azyl (resp. ho měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021).
Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije a jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu.
2. Sčítá se tedy každý, kdo je na našem území přítomný v rozhodný okamžik (o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není
diplomat nebo cizinec přítomný zde jen krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tady má evidovaný pobyt.

Jak vyplnit otázku?

Zaškrtněte, prosím políčko – Věřící hlásící se k církvi, náboženské společnosti apod. Uveďte název.
A do pole napište: Pravoslavná církev, nebo (což je lepší) Pravoslavná církev v Českých zemích.
Děkujeme.

 

Дорогие отцы, возлюбленные о Господе братья и сестры,

этой весной с Чехии пройдет очередная перепись населения. Эта стандартная процедура проводится с древнейших времен. Пресвятая Богородица с праведным Иосифом для участия в переписи путешествовали в Вифлеем (Лк 2, 1-4).
Перепись обязательна для всех, кто на момент переписи, то есть в ночь с 26 на 27 марта этого года, постоянно проживает в Чешской Республике или имеет право на временное пребывание более 90 дней.
Иностранцы, проживающие в Чехии, тоже должны поучаствовать в переписи населения. Анкета будет доступна на разных языках (https://www.scitani.cz/).
Онлайн-анкеты будут доступны с 27 марта по 9 апреля. Бумажную форму можно будет заполнить с 17 апреля по 11 мая. Ее доставит специальный человек. Предполагается, что 60% людей заполнят онлайн-формы. Остальное население поучаствует в переписи с помощью Чешской почты. Члены комиссии будут приезжать прямо домой к людям, также анкеты можно будет взять и отправить в отделениях почты. На заполнение формы понадобится около 15 минут. Анкету можно будет заполнить онлайн на мобильном телефоне. Приложение заполняет некоторые данные автоматически — после ввода национального идентификационного номера (rodné číslo) автоматически заполнятся номер удостоверения личности и пол. Также добровольно можно указать, национальность и вероисповедание.
Очень важно, чтобы каждый православный христианин внимательно отнесся к этому вопросу и заполнил эту графу.
Современное общество нуждается в нашем свидетельстве о вере.
Важно показать государству, что в Чехии проживает значительное количество православных верующих, которые поддерживают традиционные ценности. Количество православных в ЧР также может повлиять на выделение дотаций на ремонты храмов или открытие новых православных приходов.
Все православные в Чешской республике, независимо от гражданства, находятся на канонической территории и в юрисдикции Православной церкви Чешских земель и Словакии.
Поэтому в графе В10 необходимо заполнить – Pravoslavná církev v Českých zemích.

 

Дорогі отці, возлюблені у Христі брати і сестри
Цього року навесні в Чехії відбудеться черговий перепис населення . Це стандартна процедура, проводиться з давніх давен. Пресвята Богородиця з Праведним Йосипом подорожували до Віфлеєму для перепису. ( Лк 2, 1 – 4).

Перепис є обовязковим для всіх, хто на момент перепису, тобто опівночі з 26 на 27 березня цього року, постійно проживає в Чеській республіці, або має право на тимчасове перебування більше 90 днів. Іноземці, проживаючі в Чехії, також повинні взяти участь в переписінаселення. Анкета буде запропонована на різних мовах (https//www.scitani.cz).
Онлайн – анкети будуть доступні з 27 березня по 9 квітня. Заповнити анкету в паперовій формі, ви зможете з 17 квітня по 11 травня. Вона буде вручена вамвповноваженою особою. Передбачається, що 60 відсотків людей скористаються онлайн – формою. Вся інша частина наcелення візьме участь у переписі за допомогою чеської пошти. Члени комісії будуть навідуватися безпосередньо додому до людей, також буде можливість взяти анкети і, після заповнення, відіслати в поштових відділеннях. Для заповнення анкети знадобиться близько 15 хвилин.

Буде можливість заповнити анкету онлайн безпосередньов мобільному телефоні. Прикладна програма вводить деякі данні автоматично – після воду національного ідентифікаційного номеру (rodné číslo), автоматично введуться номер посвідчення особи та стать.

Також, добровільно можна вказати національність та віросповідання.

Вкрай важливим є, щоб кожен православний християнинуважно ставився до цього питання і заповнив дану графу. Сучасне суспільство потребує нашого свідчення про віру. Важливо показати державі, що в Чехії проживає значна кількість православних мирян, які підтримуютьтрадиційні цінності.

Кількість православних у ЧР також може повпливати на розміри дотацій, що виділяються для ремонту храмів, або відкриття нових православних парафій. Всі православні в Чеській Республіці, незалежно від громадянства, знаходяться на територїї та в юрисдикції Православної церкви Чеських земель та Словакії. Тому, в графу В10 необхідно вписати: « Pravoslavná církev v Českých zemích».

Sčítání 2021 – česky

Перепись 2021 – русский

Перепис 2021 – украї́нський

WEB ČSÚ | Sčítání 2021
Vyplnit online formulář
Заполните онлайн-форму
Заповніть онлайн-форму

 

Exit mobile version