SOUPIS USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ EPARCHIÁLNÍ RADY PPE KONANÉHO DNE 25.01.2023

SOUPIS USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ EPARCHIÁLNÍ RADY PPE KONANÉHO DNE 25.01.2023

Přítomní členové ER PPE:

Vl. Michal (předseda),
o. Dorotej (Rapcun),
o. Milan Horvát,
o. Jan Týmal,
o. Jan Polanský,
o. Metoděj Kout,
ses. Věra Lendělová,
br. Jiří Jukl.
Omluvena: ses. Anna Vaněčková
Přítomno 8 členů rady, kvórum 2/3 je 5 hlasů.

Usnesení č. 1
HŘ nalezen v elektronické podobě v podobě návrhu z roku 2017. ÚER jej vytiskne
a předá členům ER k připomínkám a rozešle jim jej v elektronické podobě.
Připomínky podají členové ER do příštího zasedání ER.
Schváleno : 8 – 0 – 0

Usnesení č. 2
2) ER žádá, aby každá investice do nemovitého majetku jiných subjektů byl
podmíněna smlouvou či věcným břemenem. (přesné znění o. Jan Beránek)
Nesplněno.
2) ER žádá ÚER, aby na příští zasedání předložil příslušné podklady, dokládající
splnění tohoto usnesení (investice do cizích, smlouvy, věcná břemeny atd.)
2) Dle sdělení br. Igora Střelce nebyla od 18. 10. 2022 provedena žádná investice
PPE do majetku jiných subjektů. V případě následné investice bude tato
podmíněna smlouvou či věcným břemenem.“Jiným subjektem“ se rozumí nejen
subjekty mimo Církev ale i právnické osoby zřizované PPE (církevní obce,
monastýry atd.).
Schváleno : 8 – 0 – 0

Usnesení č. 3
V souladu se základním dokumentem Pravoslavné církve v českých zemích,
registrovaným u MK ČR, čl. 6 ve znění „Představeného/představenou
monastýru se souhlasem eparchiální rady odvolává eparchiální biskup pro
závažné porušení kanonických pravidel a ze zdravotních důvodů.“ konstatuje
ER, že igumena Valentina (obč. jménem Taťánu Hanhur, nar. 24. 7. 1979)
převedla majetek Pravoslavného monastýru sv. Václava a sv. Ludmily v
Loděnicích světské právnické osobě a zároveň si v objektu monastýru zřídila
věcné břemeno k obývání. Vše tedy nasvědčuje tomu, že tím porušila 49.
kánon VI. všeobecného sněmu ve znění „Obnovujíce i toto posvátné pravidlo,
přikazujeme, aby monastýry jedenkráte posvěcené z rozhodnutí biskupa
zůstávaly navždy monastýry a jim náležející majetek byl zachováván
monastýru a aby se nemohly státi světským obydlím a nikým nesměly býti
odevzdány světským lidem. Jestliže se do nynějška toto stalo s některými z
nich, stanovíme, že je to neplatné a ti, kdo by se tak odvážili od nynějšího času
učiniti, budou podrobeni epitimii podle pravidel.“
Z toho důvodu Eparchiální rada PPE souhlasí s rozhodnutím eparchiálního
biskupa, vl. Michala (Dandára) v této věci, učiněným dne 21. 7. 2022, jímž
odvolává igumenu Valentinu (obč. jménem Taťánu Hanhur, nar. 24. 7. 1979) z
místa představené Pravoslavného monastýru sv. Václava a sv. Ludmily v
Loděnicích.
Schváleno : 7 – 1 – 0 (proti o. Polanský, neboť požaduje prošetření všech
kanonických důvodů odvolání duchovním soudem)

Usnesení č. 4
ER souhlasí se jmenováním igumeny Nektarie (obč. jménem Kalvdije
Röhmannové, nar. 2. 8. 1939) představenou „Pravoslavného monastýru sv.
Václava a sv. Ludmily“ v Loděnicích.
Schváleno 7 – 0 – 1 ( o. Polanský)

Usnesení č. 5
K stanoveným zásadám redukce zaměstnaneckých míst, navrženým komisí
15. 11. 2022, ukládá ER Úřadu ER, aby redukci zaměstnaneckých míst provedl
v nejkratší možné době podle následujících zásad:
1) Všechny zaměstnance monastýrů, krom představených, převést na DPP. Žádné
další zaměstnance do monastýrů nepřijímat, další členové monastýrů už budou
působit bez nároku na finanční odměnu. Poslušníci a poslušnice, monaši a monašky
budou pobírat odměnu žalmistů, jerodiákoni odměny diákonů, jeromonaši odměny
pomocných duchovních. Představení monastýrů budou mít plat podle dosavadních
zvyklostí.
Schváleno : 8 – 0 -0

Usnesení č. 6
2) V pražských farnostech a v Plzni bude eparchie platit jen duchovní.
Diákony, žalmisty a další zaměstnance bude platit církevní obec.
Schváleno : 8 – 0 -0

Usnesení č. 7
4) Všichni zaměstnanci PPE, kteří pobírají starobní důchod, budou převedeni
na DPP s maximální výší odměny vypočtenou tak, aby z ní zaměstnanec
nemusel platit zdravotní a sociální pojištění. Do tohoto usnesení je na vlastní
žádost zařazen i eparchiální biskup, vladyka Michal.
Schváleno : 8 – 0 – 0

Usnesení č. 8
6) Tyto body se netýkají zaměstnancům v zákonem stanovených ochranných
lhůtách (mateřská/rodičovská dovolená, předdůchodový věk, nemocenská
atd.)
Schváleno : 8 – 0 – 0

Usnesení č. 9
Další redukce zaměstnaneckých míst bude pokračovat na základě výstupů
společné komise zástupců odborů PPE a ER, které budou projednány s
eparchiálním biskupem na zasedání ER.
Schváleno : 7 – 0 – 0 (o. Dorotej dočasně nepřítomen)

Usnesení č. 10
ER žádá účetní ÚER, aby ve spolupráci s ředitelem ÚER na příštím zasedání ER
předložila písemně seznam všech nesplacených půjček a dalších finančních
pohledávek PPE a to včetně smluv a výše půjček.
Schváleno : 8 – 0 – 0

Usnesení č. 11
ER žádá ÚER aby do konce 1. čtvrtletí roku 2023 předložil veřejnou výroční
zprávu o hospodaření a činnosti PPE za rok 2022. Zároveň ER žádá, aby ÚER
předložil ER podrobnou zprávu o hospodaření a činnosti PPE za rok 2022.
Schváleno : 7 – 0 – 0 (o. Horvát dočasně nepřítomen)

Usnesení č. 12
ER žádá všechny duchovní PPE, aby se veřejně, zejména do sdělovacích
prostředků, nevyjadřovali k citlivým církevním a politickým tématům. Právo
hovořit za eparchii má výhradně eparchiální biskup či osoby jím pověřené.
Schváleno 6 – 0 – 0 (odešli o. Bakoš a o. Polanský)

Za správnost : Ing. Igor Střelec

Soupis usnesení

 

Exit mobile version