Zřízení transparentního účtu za účelem pomoci rodině zesnulého důstojného otce mitr. prot. Miroslava Šantina

Transparentni-ucet

27. 1.2022 v Praze

Důstojní duchovní otcové, milí bratři a sestry v Kristu,

15. ledna tohoto roku zesnul náš drahý otec Miroslav Šantin po krátké těžké nemoci a zanechal tu svou početnou rodinu. Velmi želíme jeho odchodu a sdílíme zármutek s jeho rodinou. Víme, jak obtížnou životní situaci bude nyní jeho mátuška Eva a děti mít a proto byl Pražskou pravoslavnou eparchií zřízen transparentní účet, na nějž je možno zasílat finanční dary na jejich podporu.

Číslo tohoto účtu je 303553067/0300 vedený u ČSOB.

Zejména bych rád poděkoval duchovním otců, kteří ihned a bez vyzvání začali konat sbírky a dotazovali se, kam je možno hmotnou pomoc směřovat. Kéž vám všem Bůh žehná za vaši nezištnost a touhu pomoci bližním.

+ Michal

arcibiskup pražský a českých zemí

Exit mobile version