Arcibiskup

Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí

(občanským jménem ThLic. Michal Dandár Th.D.)

 

arcibiskup-prazsky-michal-dandar

 

Důstojní otcové, drazí bratři a sestry v Kristu!

Děkujeme Pánu Bohu, že jsme se dožili ve zdraví, pokoji a míru nového roku 2020.

Tak, jako na začátku každého roku i letos opět bilancujeme, co se nám v uplynulém roce podařilo a jaký tento rok byl.

V celosvětovém měřítku cítíme, že se zvyšuje mezinárodní napětí, které v lokálních oblastech přerůstá i v ozbrojené konflikty. To se dotýká bezprostředně křesťanství, které se podle mnoha pozorování a statistik stalo nejpronásledovanějším náboženstvím na světě. Křesťané jsou pronásledováni, mučeni a zabíjení v totalitních a polo totalitních státech, v Asii, Africe a dokonce i přímo v Evropě.

Pod rouškou falešného liberalismu je křesťanům v některých zemích upíráno právo na svobodné vyznání své víry a křesťanství je veřejně zesměšňováno a musí trpět urážky a ponižování za souhlasného přitakávání úřadů.
Vyvstává pro nás konkrétní otázka jak by měli křesťané na tyto trendy reagovat. V některých zemích, jako například v Sýrii, musí křesťané chránit své rodiny, domovy a svou víru se zbraní v ruce, a nebo jsou nuceni opustit tyto oblasti, tradičně jimi obývané již od samotného vzniku křesťanství.
V našich podmínkách je třeba využít dostupné prostředky k obraně pravoslaví. Jedná se především o vlastní příklad, o ukázání krásy a hloubky naší víry vlastním životem. Vždyť i první křesťané přesvědčovali ostatní pohany osobním příkladem – pomáhali nemocným, chudým a opuštěným a tak z nich promlouval Ježíš Kristus a Duch Svatý. Lidé je poznali podle toho, že se vzájemně
k sobě, i k cizím lidem chovali s láskou a milosrdenstvím. To působilo na ostatní tak velkou duchovní silou, že často i sami mučitelé se obraceli na křesťanství i když věděli, že je očekává stejný osud jako křesťany, které sami mučili.

Proto je třeba také dnes učinit pro širokou veřejnost dostupné informace o smyslu a původu pravoslaví, o jeho duchovním bohatství a o hodnotách, kterými je pravoslaví přínosné pro naši společnost. Jedním z kroků v tomto směru bylo otevření Propagačního a konzultačního střediska Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Praze. O správnosti tohoto kroku svědčí
i vysoký počet studentů. Ukazuje se, že lidé mají zájem o pravoslaví, ale musí se s ním seznamovat moderním a aktuálním způsobem.

Nečekejte ale, že svět vám bude vaše dobré činy oplácet stejným způsobem. Vždyť již v Evangeliu Ježíš praví: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“ (Jan 15, 18-19)

Nejste zde proto, aby vás lidé chválili za vaše případné dobré skutky, ale aby jste lidem ukázali cestu do Božího Království. Tu cestu ale musíme nejdříve sami hledat a najít.

Přeji vám, bratři a sestry, ať je vaše srdce i v tomto roce 2020 naplněno milostí, silou, láskou a pokojem Otce i Syna i Svatého Ducha!

+ Michal
arcibiskup pražský a českých zemí